Aktivity napříč generacemi

 

AKTIVITY NAPŘÍČ  GENERACEMI

 

 

Rodinné centrum Ostrůvek poskytuje aktivity pro všechny generace (dítě,rodič,prarodič)        

a klade si za cíl zapojit je do aktivního života ve městě.

Rádi bychom se stali skutečným „centrem“ – místem  pro setkávání, vyžití, vzdělávání

a inspiraci celé rodiny .

Poskytované aktivity staví  na principech rodinné  svépomoci, vzájemnosti, naslouchání

a výměně zkušeností .

 

CÍLE:

•Aktivizace generací v rodině

•Podpora mezigeneračního soužití

•Integrace handicapovaných dětí do společnosti

•Podpora rodiny

•Začlenění osob na mateřské nebo rodičovské dovolené

  do aktivního společenského života

•Prevence sociálního vyloučení v souvislosti s rodičovstvím,

  zapojením do aktivit

•Provoz centra jako  k vzájemnému předávání  informací a

  zkušeností

 

SPOLUPRACUJEME:

Síť mateřských center

Jsme členy této sítě a spolupracujeme na realizaci  projektů

  • Společnost přátelská rodině(zaměřen na posílení rodiny ve společnosti a na podporu pro-rodinné politiky formou ocenění společností, institucí, zaměstnavatelů nebo podnikatelů, kteří v  dané lokalitě vytvářejí podmínky vstřícné vůči rodině s dětmi.
  • Za jeden  provaz - historické putování městem  (představení zajímavých míst ve městě při procházkách rodin formou písemného testu ) v našem městě jsme si vybrali pro putování historickým Ostrovem zámecký park

Sdružení rodičů a přátel  zdravotně postižených dětí Karlovy Vary

Spolupráce při integraci dětí se zdravotním handicapem do odpoledních aktivit

Soukromá praxe speciálního pedagoga Mgr.Heleny Pěnkavové

Spolupráce při integraci dětí se zdravotním handicapem do odpoledních aktivit

 

AKTIVITY:

- Dopolední školička pro nejmenší -

Aktivity určené převážně dětem od 5měsíců do 3 let v programech Žížalky,Dráčci a Berušky.

podporující psychomotorický vývoj batolat a dětí  – správnost cviků, působení na zdravý vývoj organismu dítěte,, upevnění  citových pout rodičů k dětem, Rodiče se aktivně podílí na získávání nových dovedností dětí. Děti si nenásilnou formou vytváří sociální vztahy se svými vrstevníky a zároveň se učí poznávat rytmus, který má velký význam pro rozvoj řeči. Podporou od rodičů vedeme děti ke spontánnímu projevu, rozvíjíme smysl pro cítění, vnímání hudby a koordinaci pohybu.

Aktivní účast rodiče formuje citovou a volnou stránku dítěte -  vstřícnost, chování se k sobě – pravidla slušného chování – poděkování, pozdrav….

Rodiče se  učí děti chválit a podporovat, projevují jim lásku a děti ji na základě učení opětují.

Rodiče vytvářejí svépomocné skupiny, kde dochází k posílení rodičovských  kompetencí, učí se novým dovednostem, podporují a sdílejí se vzájemně.

Školička je zaměřena na rozvoj dětské osobnosti s využitím hudební,pohybové a výtvarné činnosti. Rozvíjíme jemnou a hrubou motoriku, zrakové a sluchové vnímání, řeč a logické myšlení formou hraní,kreslení,muzicírování,cvičení a mnoho dalších činností.

Jednotlivé činnosti se budou často střídat, aby celý program byl pro děti a jejich rodiče jen příjemnou zábavou.

Má jim pomoci usnadnit přípravu na nástup do mateřské školy, připravit děti na separaci od rodičů a navazování vztahů s vrstevníky v malé skupině (cca 10 dětí) v bezpečném prostředí v dané obci. Zaměření především na individuální přístup k dítěti, samostatnost, rozvoj osobnosti a vzájemné respektování. postupně začal začleňovat do kolektivu a akceptoval ostatní vrstevníky

 

Principy:
• individuální přístup 
• vytvoření interaktivního, podnětného a přátelského prostředí
• rozvoj psychomotorického a sociálního vývoje dítěte
• respektování jednotlivých potřeb dítěte
• vést  k hodnotám, samostatnosti, vytváření sociální vazeb, respektu k druhým i k sobě
• spolupráce s rodiči

Program školičky:
• příchod dětí, volná hra
• pohybová činnost  a  hudební činnost či rozvoj psychomotorického vývoje (zrakové  

   vnímání,   vnímání času a prostoru, základy matematických představ a logického myšlení)
• svačinka, hygienické návyky
• výtvarná činnost
• volná hra a odchod domů

 

Hudební ,pohybové a výtvarné činnosti:

rozvíjíme své hudební schopnosti a hlavně získáváme zdravé muzikální sebevědomí.Zpěv je pro dítě nejpřirozenějším projevem. Některé děti dokonce dovedou dříve zpívat než správně mluvit. Zpěv tedy přirozenou cestou rozvíjí hudební schopnosti i řečové dovednosti. Působí také na citový vývoj dítěte, pěstuje vnímavost, fantazii, cvičí paměť a rozšiřuje slovní zásobu. Napomáhá překonat strach a stud před okolím.

Spolupráce s rodiči je v některých aktivitách nezbytností nejen z hlediska bezpečnosti průběhu, ale také možností plnohodnotného zapojení dětí a posilování vztahů rodiče a dítěte i dětí vzájemně.
Společně si zazpíváme lidové i umělé písničky, naučíme se známější i méně známá říkadla a básničky. Budeme se společně s dětmi učit naslouchat a rozumět textu, vnímat náladu a charakter písničky a básničky, reagovat na ně pohybem, hrou na tělo. Malí hráči mohou písničku doprovodit na jednoduché dětské nástroje.
Děti mohou rozvíjet dovednosti v dětském kolektivu a společně s rodiči se poznávat svět hudby, zpěvu a vlastních pohybových možností. To vše v hravé atmosféře pohody a hudby, kde není potřeba umět zpívat. S nástroji se dá podnikat mnoho věcí - zachycovat jimi zvuky přírody, učit se dvěma základním komunikačním principům - naslouchání a sdělování a rozvíjet u dětí hrubou i jemnou motoriku. Zvuk učí děti poslouchat, přemýšlet a tvořit.
Samotné nástroje jsou vizuálně zajímavé, a tudíž mohou být malovány, nebo též vyráběny či dotvářeny. Dochází tak k rozvoji fantazie a tvořivosti a obecně k osobnostně-sociálnímu rozvoji dítěte, které prostřednictvím nástroje bude rozvíjet zrak, sluch a hmat. Práce s nástroji svádí též k pohybu a tanci a ve škále dovedností, které k nástrojům patří, nemůže chybět ani práce s hlasem a zpěv.

 

- Odpolední školička -

Aktivity určené převážně dětem od 3 do 7 let bez rodičů podporující psychomotorický vývoj a dětí  – správnost cviků. Děti si nenásilnou formou vytváří sociální vztahy se svými vrstevníky, zároveň se učí poznávat rytmus, který má velký význam pro rozvoj řeči, vedeme děti ke spontánnímu projevu, rozvíjíme smysl pro cítění, vnímání hudby a koordinaci pohybu.

Aktivity nabízíme všem rodinám bez ohledu na rasu, náboženskou a politickou příslušnost i sociální postavení.

V odpoledních aktivitách podporujeme integraci  handicapovaných dětí do společnosti formou klubu KlubíčkO, jedná se o děti z našeho města organizované ve Sdružení rodičů a přátel dětí se zdravotním handicapem Karlovy Vary , kde dětem a rodičům v jejich aktivitách budou nápomocni pedagogičtí asistenti.

Školička je zaměřena na adaptaci dětí bez rodičů, rozvoj dětské osobnosti s využitím pohybové výtvarné a jazykové činnosti. Rozvíjíme jemnou a hrubou motoriku, zrakové a sluchové vnímání, řeč  formou kreslení,,cvičení a mnoho dalších činností.

Jednotlivé činnosti se budou často střídat, aby celý program byl pro děti a jejich rodiče jen příjemnou zábavou.

Má jim pomoci usnadnit přípravu na nástup do mateřské školy, základní školy, podpora samostatnosti (bez rodičů) a navazování vztahů s vrstevníky v malé skupině ( cca 10 dětí) v bezpečném prostředí v dané obci. Zaměření především na individuální přístup k dítěti, samostatnost, rozvoj osobnosti a vzájemné respektování. postupně začal začleňovat do kolektivu a akceptoval ostatní vrstevníky

Zapojení dětí s handicapem na území města do odpoledních aktivit formou klubu nazvaného KlubíčkO, kde dětem a rodičům v jejich aktivitách budou nápomocni pedagogičtí asistenti.

 

Principy:
• individuální přístup 
• vytvoření interaktivního, podnětného a přátelského prostředí
• rozvoj psychomotorického a sociálního vývoje dítěte
• respektování jednotlivých potřeb dítěte
• vést  k hodnotám, samostatnosti, vytváření sociální vazeb, respektu k druhým i k sobě
• spolupráce s rodiči

Program školičky:
• příchod dětí, volná hra,
• pohybová,výtvarná či jazyková činnost -  rozvoj psychomotorického vývoje (zrakové

   vnímání,   vnímání času a prostoru, základy matematických představ a logického myšlení
• volná hra a odchod domů

 

Pohybové a výtvarné činnosti:        

cvičení, které pomáhá k tomu, aby se dítě celkově lépe cítilo, přispívá k lepšímu rannímu vstávání, snižuje stres a napětí, pomáhá k lepší komunikaci a trpělivosti. Cviky jsou jednoduché, krátké a opakují se. rozvoji dětské radosti z pohybu, hudby, citlivosti a vnímavosti k sobě samému i druhým.

Rozvoj pohybových dovedností formou hry (běžecké, míčové, jednoduché cviky, základy gymnastiky, pohyb na hudbu) s důrazem na všestrannost. Spolupráce s rodiči je v některých aktivitách nezbytností nejen z hlediska bezpečnosti průběhu, ale také možností plnohodnotného zapojení dětí a posilování vztahů rodiče a dítěte i dětí vzájemně.

Získávání - učení správným pohybovým návykům . Zapojení představivosti, hry zaměřené na orientaci v prostoru, vzájemná spolupráce a rytmické cítění.

 

Výtvarná činnost - seznámením se zákony přírody a s jejím příjmáním lidské bytosti.

Poznávání sebe sama - setkávání s vlastním tělem a poznáním lidského těla obecně. seznámit děti s rozmanitými výtvarnými technikami, materiály
Při tvorbě se děti seznámí se širokou škálou výtvarných technik, od kresby, přes malbu, koláže až po keramickou hlínu.

Modelování a sochání z keramické hlíny rozvíjí trojrozměrné výtvarné cítění, soustředěnost, zručnost, procvičuje jemnou motoriku prstů a hlavně je úžasným prostředkem pro vlastní projev fantazie, estetiky a tvůrčímu vyjádření a poznávání. Náplní kroužku je základní zpracování keramické hmoty zaměřené na volnou tvorbu – modelování a možnost vyzkoušení si vytváření ze sádrových forem, které si děti sami vyrobí. Účastníci se postupně seznámí s celým postupem práce s keramickou hmotou od vlastního zpracování hlíny, modelování, dekorování a zdobení nejen glazurami , až po vlastní výpal.
Děti dostanou na začátku lekce téma a seznámí se s postupem práce. Během lekce se již dále nezasahuje do jejich vlastního projevu – během hodiny je jim lektorka nápomocna, když si nevědí s materiálem rady a pomáhá jim přijít na způsob jak dojít k výsledku který si stanovili. Není podstatné, aby na lekci vždy vznikl výstavní kousek, ale aby se děti naučily s keramikou zacházet, poznávaly vlastní možnosti tvořivosti nekonečnou fantazii a hlavně, aby se bavily.

Při aktivitách – klubu dětí s handicapem KlubíčkO budou pedagogičtí asistenti nápomocni dětem a jejich rodičům .

 

- večerní aktivity pro dospěláky -

Výživové poradenství

On- line poradna, besedy o zdravém životním stylu, kurzy zdravého vaření

Vzdělávání rodičů, prarodičů  probíhá formou pravidelných seminářů na vybrané téma

 

Poradna pro rodiče – soukromá praxe speciálního pedagoga

On-line poradna , semináře-přednášky na dané téma

Vzdělávání rodičů probíhá formou  seminářů

 

Těhotenský kurz

Vzdělávání  matek a budoucích rodičů probíhá formou dvouměsíčního kurzu o 5-ti lekcích na téma těhotenství, rodičovství….

 

Pohybové aktivity

Pro rodiče, prarodiče je každý den připraveno cvičení dle zájmu : Pilatek, Jóga, Reiki, relaxace….